Súťaže

                                                                               Podmienky súťaže  Mamas & Papas v LionBaby.sk

 

  1. Organizátorom súťaže je LionBaby.sk so sídlom: Tarasa Ševčenka 24,Prešov 08001 IČO: 51099977, zapísaná v registri Okresného súdu číslo živnostenského registra: 750-49279,(ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „LionBaby.sk“).
  2. Cieľom súťaže je marketingová propagácia novootvorenej predajne LionBaby.sk v ZOC MAX Prešov,Vihorlatská 2/A 08001.
  3. Súťaž prebieha v termíne od 13.4. 2018 do 31.5.2018 vrátane.
  4. Výhrou v súťaži je cena od nášho dodávateľa For baby: Športový kočiarik Mamas & Papas (SOLA 2 Chromová konštrukcia - čierna)
  5. Organizátor súťaže vyžrebuje 1 výhercu, ktorý získa výhru uvedenú v bode 4. týchto súťažných podmienok.

6. Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 1.júna 2018 o 17:00 hod.

7. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá

a. dovŕšila 18 rokov veku,

b. nakúpi od 13.4.-31.5.2018 vrátane, v kamennej predajni  Lionbaby.sk v ZOC MAX Prešov tovar v minimálnej hodnote 15€,

c. súťažný kupón spolu s kontaktnými údajmi vhodí do osudia, ktoré je umiestnené priamo v predajni.

8. Ak súťažiaci splní podmienky uvedené v bode 7 a zároveň sa odfotí s hlavnou výhrou v predajni a uverejní fotografiu s označením predajne a hashtagmi #lionbabysk #mamasandpapasvlionbabysk, získa na svoj nákup 5% zľavu.

9. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí splnia podmienky podľa bodu 7.

10. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do piatich pracovných dní od žrebovania prostredníctvom telefónu alebo emailu a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.

11. Výhru si výherca môže vyzdvihnúť osobne, alebo prostredníctvom vopred nahláseného zástupcu v predajni Lionbaby.sk v ZOC Max v Prešove Vihorlatská 2/A 08001, každý deň v čase od 9:00 – 21:00 hod. Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do 30. júna 2018, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 14 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 10. týchto súťažných podmienok alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

12. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku LionBaby,sk a na Instagrame LionBaby.sk v rámci kampane meno výhercu.

13. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

14. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

15. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

16. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

17. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani realizovaná spoločnosťou Facebook, a nie je s ňou nijako spojená.

18. Po celú dobu trvania súťaže je štatút zverejnený na webovej stránke : https://www.lionbaby.sk/sutaze

 

 

 

 

Dňa 13.4.2018

                                                                                                              LionBaby.sk